Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja

 


Az Európai Idő közleménye
válaszul a Rompres 2007 április 25-ei hírére,
miszerint a Pro Europa Liga följelentette az Európai Idő szerkesztőségét
(a proeuropások szerint mi „fasiszta, rasszista és xenofób – idegengyűlölő –
jellegű szervezet“ lennénk,
amint ezt – állítólag – a 2007/8-as lapszámunk  is tanúsítja)
(román nyelven itt!)

Az Európai Idő fölháborítónak tartja, hogy egy olyan személy (Haller István), aki két éve negyvenketted magával (Ádámtól Vakarcsig)* 2005 márciusában nem átallotta leantiszemitázni a példásan és békésen Eörsi Mátyás ellen tüntető kolozsvári egyetemistákat, most Smaranda Enachéval karöltve  és a hasára ütve fasiszta, rasszista és xenofób (idegengyűlölő) jellegű szervezetnek titulálja az Európai Időt, illetve szerkesztőségünket (tulajdonképpen jómagamat és a feleségemet, mert ún. „belső munkatársak“ – a szerkesztőség tagjai – csak mi ketten vagyunk!).
Teszik ezt abban a följelentésben, amelyet – saját bevallásuk szerint – a „Kultúr- és Kultuszminisztériumhoz” valamint a „Belügy- és Közigazgatási Reform Minisztériumához” adtak be azzal a kéréssel, hogy a 2002/31-es román sürgősségi kormányrendelet  értelmében tiltsák be az Európai Időt, mint olyan szervezetet, amely e rendelet hatálya és érvénye alá esik – fasiszta, rasszista és xenofób jellegénél fogva.

Történik mindez egy héttel azután, hogy 2007. április 17-én a román parlament képviselőházában ing. prof. Adrian Moisoiu, a Nagyrománia Párt Maros megyei képviselője kérte fönnhangon lapunk hazaárulókhoz illő megbüntetését – betiltását, mert közölni merészeltük Barki Éva Mária Csíkszeredában elhangzott beszédét (amely már megjelent más helyeken korábban).

Egy évvel ezelőtt (2006. március 9-én) szintén Marosvásárhelyen a román rendőrség kobozta el lapunk friss lapszámának példányait...

Mi is történik??? Van, aki nem érti???

Azt mi tökéletesen értjük, hogy a cionizmus világszerte offenzívába lendült, hogy a zsidó fasizmussal nem rokonszenvezőket elnémítsák ill. a nem cionista indíttatású (Isten őrizz: ellen-) véleményt a szólóba fojtsák (Az EUMC /European Union Monitoring Center – Az Európai Unió Megfigyelő Központja/ 2007. április elején elfogadta az antiszemitizmus új meghatározásának munka-dokumentumát, amely kiszélesítené az antiszemitizmus fogalmát. Ezzel egyidőben Lomnici Zoltán a magyar Legfelső Bíróság elnöke az USA-ban tett látogatása során /a proeuropások följelentése előtt egy nappal!/, arról értekezett, hogy minden remény megvan rá, hogy Magyarországon se lehessen bírálólag szólni a fasiszta zsidó államról, vagyis a cionizmusról /az már más kérdés, hogy épp ott, az USA-ban akár a holokausztot is tagadhatja valaki, hiszen  – a szólásszabadság jegyében – ehhez joga van!/).
De ez még nem ok arra, hogy a Pro Europa Liga az Európai Idő lapot és kétszemélyes szerkesztőségét fondorlatos fogalomfacsarással olyan fasiszta, rasszista és xenofób szervezetnek tekintse, amely a 2002-es sürgősségi román kormányrendelet hatálya alá esik – csak azért, mert a zsidó fasizmust (~ cionizmust) mások szava által bírálni merészeltük – abból az eltévelyedésből adódó, botladozó tévhitünkben, hogy Romániában sajtószabadság lenne, s ehhez nekünk – a szülőföldünkön nem a tegnap óta itt élő székelyekként – esetleg jogunk is lehetne...

Hogy mennyire antiszemita („fasiszta, rasszista és idegengyűlölő“) lap az Európai Idő, azok kedvéért, akik nem ismernék a lapot történetében, annyit még elmondunk: 1992-ben mi voltunk az egyetlen romániai magyar médium, amely több lapszámon át, teljes oldalas összeállításban és vélemény-nyílvánításban ítéltük el Csurka István akkori ”Néhány gondolat…” című pamfletjét!

Hogy mit tartalmaz a mostani – inkriminált – lapszám?
Összeállítást arról, amit ma „zsidó fasizmusnak“, cionizmusnak, zsidó xenofóbiának, zsidó rasszizmusnak neveznek.
A szerkesztőségnek egyetlen árva saját mondata sem szerepel az inkriminált lap inkriminált oldalain (lásd: a mellékletben a lap adatait!)!
Bár, ha szerepelne, akkor sem lehetne semmi köze hozzá sem Smaranda Enachenak, sem Haller Istvánnak, mert:
- a sajtószabadság a kisebbségi magyart is megilleti, nemcsak a többségi románt
- a fasizmus akkor is fasizmus, ha zsidók gyakorolják (vagy aki sokat szenvedett, az szabadon, büntetlenül lehet népirtó?)

Ugyan mi egy sajtóorgánum feladata, ha nem ez: „a Hír közvetítése az Olvasóhoz“ – a sajtószabadság jegyében???
És mi a sajtószabadság, ha nem a vélemény-nyilvánítás szabadsága nyilvános médium által?
Amiként 1992-ben a mostaninál többet is tettünk: akkor saját véleményünknek is  hangot adtunk, amikor Csurka István azóta már elhíresült pamfletjét több lapszámon át tárgyalva elítéltük!
És mi a független státusz értelme, ha csak bizonyos hatalmaknak tetsző véleménynek adhat hangot egy lap – legyen az a hatalom az államhatalom, vagy más állam érdekeit érvényesítő hatalom (pl. a fasiszta zsidó államé és szervezeteinek pénz által messze nyúló karjaié!)?
Vagy csak a mások esetleges fasizmusa (vagy hazafiságának azzá-minősítése) fasizmus, a zsidó vagy a román fasizmus pedig nem, Enache asszony?
E kérdés: költői. Effajta elmebravúrjaikat Önök már bemutatták a kolozsvári ifjak és Molnár József erőszakolt-erőltetett megbélyegzése alkalmával is, és nem sült le a képükről a bőr! Nemde!?

Kilóg a lóláb, Enache asszony! És hatalmas, nagy, idomtalanul ókori lóláb – modern köntössel letakarva! Mert roppantul érdekes, hogy két ártatlan erdélyi magyar megnyílvánulásra olyan agresszióval mozdultak, mintha a harmadik vilgáháború küszöbét jelentenék, ugyanakkor a hetente megnyílvánuló ilyen-olyan román antiszemitizmusra (amelyre még kormányszinten is volt példa!) Önök elfelejtettek „mozdulni“. Nem érdekes és tanulságos, Enache asszony!!!?

Hallert és Enachet még aznap este tájékoztattuk e tényállásról, s kértük, hogy küldjék meg nekünk a följelentés teljes szövegét, hogy élhessünk az önvédelemhez való jogunkkal a nyilvánosság előtt is. (Lásd: a csatolt levél lentebb!)
Õk viszont – stílusukra-tartásukra jellemzően – még csak válaszra sem méltattak.

Csíki Boldizsár, Kató Béla, Kányádi Sándor és a többiek esetében, akikről így szól a Pro Europa honlapja: „ki dolgozik itt? vessen egy pillantást a csapatra!“ (http://www.proeuropa.ro/stb/staff/cc.htm), pedig furcsálljuk, hogy nevüket adják egy ilyen bagázs ilyen akcióihoz!
Dehát mindenki maga dönti el, milyen barátok és elvtársak által minősítteti a maga gerincét (vagy hogy milyen szelet fog be a vitorlájába – hiszen esetükben nyilvánvaló, erről van szó) és ízlését!

A Pro Europa Ligát ezúton is értesítjük (mert magánlevélben ezt már ápr. 27-én megtettük – lásd alább a mellékletekben!), hogy jogi útra tereljük az ügyet: bíróságon kérünk elégtételt – erkölcsi és anyagi kártérítést - a följelentőktől a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásért!
Ha időközben netán mégis egymásra találnának a betiltásunk ügyében is a Proeuropások a Nagyromániásokkal, és hatalmi szóval sikerre vitetnék lapunk betiltatását, akkor a strasbourgi Európai Bírósághoz fogunk fordulni jogorvoslatért és kártérítésért.

Egyébként: bármilyen vélemény hangzott volna is el a Liga  Hallerja és Enacheja által kifogásolt lapszámunkban (amiként – mint fentebb már jeleztük – nem hangzott el!!!), ők akkor is arrogánsan fasiszta állásponton vannak, amikor csak a nekik tetsző véleményt követelik (hatalmi szóval kimondatván-kimondottan!) „sajtószabadként“ elfogadhatónak, ugyanis: „A szólásszabadság nem köthető feltételekhez, és nem tartalmazhat kivételeket. Egy országban vagy van szólásszabadság, vagy nincs. A szólásszabadság éppen a kedvezőtlen vélemény kinyilvánításának szabadságára vonatkozik. A kedvező vélemény kinyilvánítását Goebbels és Sztálin is engedélyezte.“ (Baráth Anna: Antiszemitizmus-e az új „antiszemitizmus“? – Barikád.hu)

Azt különösen tanulságosnak tartjuk, hogy Enache asszony és Haller úr még a látszatra sem vigyázott, amikor a közel két évtizede nyíltan antiszemita România Mare lap följelentését elmulasztották (legalábbis a honlapjuk sajtóanyagai közt ilyennek nyomát nem leltük!), de rólunk azt akarják bebizonyítani, ami nincs!

Jelen közleményünket magyar, román és angol nyelven eljuttattuk már vagy a napokban fogjuk eljuttatni az Európai Unió országai fontosabb sajtóképviseleteihez.

 

Horváth Alpár,
az Európai Idő főszerkesztője

__________
* Ádám Gábor... Vakarcs Szilárd (a kolozsvári egyetemistákat 2005 márc. 9-én antiszemitizmussal vádló negyvenkettő):
Ádám Gábor, Ágoston Hugó, Ármeán Otília, Balázsi-Pál Előd, Bányai Péter, Bíró Béla, Borbély Tamás, Boros Kinga, Egry Gábor, Demény Péter, Eckstein-Kovács Péter, Gagyi Ágnes, Gáspárik Attila, Gergely Edit, Cs. Gyimesi Éva, Haller István, Irsai Zsolt, Kovács András Ferenc, Kelemen Attila Ármin, Könczei Csilla, Láng Zsolt, M. László Ferenc, Miklós Ágnes Kata, Parászka Boróka, Parászka Miklós, Salamon Márton László, Schneider Tibor, Selyem Zsuzsa, Sipos Géza, Soós Károly Róbert, Spielmann-Sebestyén Mihály, Szabó Róbert Csaba, Székely Csaba, Székely István, Szilágyi Gál Mihály, Szilágyi Júlia, Tibori Szabó Zoltán, Ungvári Zrínyi Ildikó, Ungvári Zrínyi Imre, Virginás Andrea, Visky András, Vakarcs Szilárd.

—————————————————————————————————

CSATOLT DOKUMENTUMOK – Hivatkozások

-  1. ————————————————————————————————

A lap „inkriminált“ oldalainak és cikkeinek adatai

A Haller úrék által a följelentésben „inkriminált“ lapszám oldalai és cikkei adatait lásd alább!(A forrás ill. szerző megnevezése szinte minden esetben megtörtént már a lapszám megjelent példányaiban is!)
Látható, hogy a cikkek - néhány, alább megnevezett kivételtől eltekintve - legálisan működő internetes lapokból kommentár nélkül átvett cikkek.

1. oldal
— Kristoffer Larson: Cionista háború – cikk első fele (folyt. a 11. oldalon) – kris­tof­fer.lars­son@so­ber­net.nu – http://www.fusz.hu/node/2980
— Magyarország cionista megszállás alatt! – cikk első fele – http://www.fusz.hu/node/4022
— Idézet: Az ördög ügyvédei (folyt. a 3. oldalon) – Talmud (Lu­zsénszky Al­fonz for­dí­tá­sa, ti­zen­he­te­dik ki­adás 1922-ből)
— CÍMLAPKÉP – http://magyar.wordpress.com/files/2006/11/conseil-des-rats.jpg
— HARANGCÍM: „A magyarok trágyaemberek...“ –  (folyt. a 3. oldalon) – http://www.kuruc.info (teljes pontossággal: http://www.kuruc.info/reszletes.asp?MainID=4&HirID=7441)

2. oldal
— Csiby Károly: Megméretünk – 5. rész – (a szerző saját írása)
— Kérdések és válaszok Izraelről és a nemzetközi zsidó cionizmusról – http://www.kuruc.org/reszletes.asp?MainID=27&HirID=10694
— 1. KARIKATÚRA: http://www.advicegoddess.com/archives/108073817_9008ed391a_o.jpg
— 2. KARIKATÚRA: http://www.peacewithrealism.org/images/swastika.gif
— 3. KARIKATÚRA: http://www.annesdoor.com/Foto/Jewhammed.jpg
— 4. KARIKATÚRA: http://arabnews.com/cartoon/2004/05/30.jpg

3. oldal
— „A magyarok trágyaemberek...“ –  (folyt. a 3. oldalon) – http://www.kuruc.info (teljes pontossággal: http://www.kuruc.info/reszletes.asp?MainID=4&HirID=7441)
— Mik a nem­ zsi­dók a Tal­mud sze­rint  (rész­let a Tal­mud­ból)  – Talmud (Lu­zsénszky Al­fonz for­dí­tá­sa, ti­zen­he­te­dik ki­adás 1922-ből)
— 1. KARIKATÚRA: http://www.kuruc.info/galeriaN/hir/jew-karikatura.gif
— 2. KARIKATÚRA: http://religiousfreaks.com/UserFiles/Image/super.jew.jpg

 

11. oldal
— Kristoffer Larson: Cionista háború – cikk 2. fele – kris­tof­fer.lars­son@so­ber­net.nu – http://www.fusz.hu/node/2980
— Magyarország cionista megszállás alatt! – cikk 2. fele – http://www.fusz.hu/node/4022
— 1. KARIKATÚRA: http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/images/64-4.gif
— 2. KARIKATÚRA: http://littlemissattila.mu.nu/archives/arabcartoons07.jpg
— 3. KARIKATÚRA: http://www.israel-online.dk/mediawatch/cartoons/arabcartoons10.jpg

14. oldal
— Szerk. Dr. Csiby Károly (yk): Időszerű zsidó közmondások  jiddis és magyar nyelven
— Kolumbán Sándor: Kik az igazi antiszemiták? – (a szerző saját írása)
— Gyímesi Szilárd: Vádokádó hétfejű tulipán – (a szerző saját írása)
— Rasszizmus. Antiszemitizmus. Szélsőjobb szervezkedés. (Szürke keretes szöveg) – http://gyordemo.extra.hu
— 1. KARIKATÚRA: (Eredeti forrása:) http://www.antigyurcsany.freeblog.hu/SZaDeSZ0.gif
— 2. KARIKATÚRA: http://content.answers.com/main/content/wp/en/d/dd/OctopusNAS1.jpg

 

-  2. ———————————————————————————————

——- Original Message ——-
From: Horváth Alpár
To: HALLER István
Cc: Szokoly Elek ; Kató Béla ; Kató Béla
Sent: Friday, April 27, 2007 12:40 PM
Subject: Önöknek bíróságon kell majd bizonyítaniuk

 

A szólásszabadság bátor őreinek a Pro ...europa Ligánál,
tényleges és tiszteletbeli „staff“-társaiknak (lásd: a honlapjuk!),
akik szerint betiltásra érdemes az a kisebbségi lap,
amely egy fasiszta államot és kiszolgálóit merészeli bírálni,
vagy egy xenofób, hazug, bűnöző, rabló kormányt támadni,
üldözött és rendszeresen megtizedelt népekkel szolidarizálni,
s egy 100 év alatt többször megtizedelt, becsapott, átvert nemzetet védelmezni!

Haller Úr!
A jelek szerint Ön szájhősnek bátor, de nyíltsisakos párbeszédre gyáva,
s a feljelentése teljes szövegét nincs gatyája átadni,
hogy érdemben válaszolhassunk rá.
De tekintettel arra, hogy a hírügynökségeket Önök tájékoztatták úgy,
hogy - állítólag (Önök szerint) – mi „FASISZTA, RASSZISTA ÉS XENOFÓB KARAKTERű SZERVEZET“ lennénk,
én - ellentétben Önökkel - nem támadom hátba Önöket,
és ezúton értesítem arról,
hogy a fent idézett állításukat Önöknek bíróságon kell majd bizonyítaniuk
- itt, Sepsiszentgyörgyön!
Amiként a hitelrontással járó károkozás jóvátételét és kérni fogjuk!
(De ez utóbbi bizonyára nem lesz gond Önöknek,
ha azok pénzelik Önöket, akikért hazudnak,
és akikért megtéveszteni akarják a közvéleményt, s összekacsintanak a hatalommal,
amely alig várja az alkalmat, hogy megfojthasson,
s amely már a tavaly márciusban megpróbált minket megfélemlíteni,
amikor Marosvásárhelyen begyűjtötte lapunk példányait!!!)

Önök nagyon jól tudják,
hogy az egyetlen ténylegesen és teljesen független lap vagyunk
a romániai magyar média palettáján.
Ez az Önök tulajdonképpeni baja...

Tipp:
A Nagyrománia Párt szövetségesük lehet a perben,
mert néhány hete ők a parlamentben kérték a betiltásunkat - azért,
mert másodközölni mertük Eva Maria Barki Csíkszeredában elhangzott beszédét,
ugyanúgy, ahogy a lapunk 8-as számában most azokat,
amelyek Önök szerint sértik a fasiszta zsidó állam (cionisták),
és a velük kollaborálók és szimpatizálók (pl. Gyurcsány, SZDSZ) érdekeit és érzelmeit,
akik közé - a jelek szerint - Önök is tartoznak.

Ha a zsidókat védjük - mint 1992-ben - az rendben van,
de a fasisztákat már nem szabad bántani (mint most), ha azok zsidó fasiszták (cionisták)?
(Avagy a fasiszta zsidó állam oltalmát élvező
köztörvényes hazugok és rablók meg gyilkosok...)
Hány mércével mérnek Önök?

 

Horváth Alpár,
az Európai Idő főszerkesztője

-  3. ———————————————————————————————
Az április 25-én a pro Europa Ligának írt levél

——- Original Message ——-
From: Horváth Alpár
To: Szokoly Elek ; Haller István
Cc: Kató Béla ; Kató Béla ; Ildikó Simon
Sent: Wednesday, April 25, 2007 8:39 PM
Subject: Küldjék meg a feljelentés teljes szövegét!

 

Elsősorban Haller Istvánnak és Szokoly Eleknek!
DE:
Smaranda Enache és Kató Béla figyelmébe is!

„Tisztelt“ Feljelentgető és betiltásunkat kérő Címzettek!

A feleségemet zaklatták ma este a Rompress-től az alább csatolt levél tartalmával.
Hát Önökben már annyi betyárbecsület sincs,
hogy értesítsék azt - legalább utólag -, akit hátba támadnak???

Ezért ezúton kérem, küldjék meg a teljes szöveget,
hogy lapunk következő (10 nap múlva esedékes)
lapszámában ne csak hírügynökségi hírre reagálhassunk.

Előzetesként - a tervezett válaszunk mentén:
I.
A lelkiismeretüknek és a kisebbségi érdekvédelmet
no meg a kisebbség fogalmát sajátosan értő logikájuknak
addig is figyelmébe ajánlom a töprengést az alábbiak mentén:
1.- - - Miféle markáns „fasiszta, rasszista és xenofób“ antiszemita szervezet
lehet a  hat éve családi vállalkozásban működő
kétszemélyes szerkesztőségünk
(melynek oszlopos tagja én vagyok, hiszen a nejem inkább csak adminisztrál),
ha - például - 1992-ben Csurka István antiszemitizmusát Erdélyben egyedül csak mi
tárgyaltuk több lapszámon át?
2. - - - Vajon miért lettünk „antiszemiták“ azóta, amióta a Gyurcsány nevű köztörvényes
és bandája no meg nyíltan cionista SZDSZ  támadja a magyar nemzetet?
És amióta a nyíltan fasiszta zsidó állam azt műveli, amit?
3. - - - Érte Önöket hátrányos megkülönböztetés nyíltan és megvallottan azért,
mert „nem zsidók“? Nem működnének már régen, ha így lenne! Nemde?
II.
- Ami a holokauszt-évfordulót illeti: ne haragudjanak, de nem ünnepek mentén szerkesztjük a lapot
(még szigorúan csak magyar történelmi évfordulók mentén sem!) - ellenőrizhetik!
Ha azt hiszik, erre volt kihegyezve a lap, amire hivatkoznak,
a saját értelmi szintjükön mozognak csak!
III.
Haller Úr!
Adyval szólva: nem cserélnék lelkiismeretet Önnel!
De ha Önök Eörsi Mátyás és a hozzá hasonlók barátai,
olyanok, akik egy EörsiMátyás-féle emberszabásút védelmeznek
tisztaszívű és nem-antiszemita kolozsvári ifjakkal szemben,
büszkén vállalom,
hogy Önök egy lapon emlegethetők legyenek az ellenségeinkkel:
Corneliu Vadim Tudoron át Gyurcsányig és a kisebbségfaló cionistákig!

Föltéve, hogy nem csak divatból és nem csak zsoldért olyan nagy hősök,
hogy eséllyel kezdeményezhetik a román hatalomnál,
hogy lapunk betiltását remélhessék,
olvassák el elméjük épülésére azt az antiszemitizmus fogalom-körüljárást,
amit magunkénak is tekintünk:
http://barikad.hu/node/2765).

Hivatalos válaszunk benne lesz a lap következő lapszámában.

Kató Bélának gratulálok,
hogy ilyen fegyvertársai vannak!

Horváth Alpár,
Európai Idő

Ui.
Barátainkat, akiknek szintén megküldöm e levelet, arra kérem,
juttassák el e hírt a nem cionista érdekvédelmi szervezetekhez is,
Brüsszeltől Istenhátamegettig!

-  4. ———————————————————————————————

Az április 25-én a ROMPRESS-től kapott értesítésre általuk küldött tájékoztató szöveg - a feljelentés tartalmát illetően

> ——- Original Message ——-
> From: <covasna@rompres.ro>
> To: <simonildi@eurid.planet.ro>
> Sent: Wednesday, April 25, 2007 6:08 PM
> Subject: acuzatii Liga Pro Europa

Liga Pro Europa (LPE) din Târgu Mures a anuntat miercuri cã a sesizat Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Clubul Român de Presã asupra unor articole si caricaturi antisemite apãrute în sãptãmânalul Europai Ido din Sfântu Gheorghe.

Conducerea ligii a cerut sã se ia mãsuri ferme împotriva sãptãmânalului, care a publicat articole si caricaturi antisemite ‘chiar în perioada comemorãrii Holocaustului’.

Într-un comunicat de presã semnat de copresedintele LPE, Smaranda Enache, si directorul Biroului pentru Drepturile Omului, Haller Istvan, se apreciazã cã redactia sãptãmânalului Europai Ido poate fi consideratã o „organizatie cu caracter fascist, rasist sau xenofob”.

În sesizare, LPE a cerut sã se analizeze continutul numãrului 8/2007 al publicatiei Europai Ido si sã se constate incidenta Ordonantei de Urgentã 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovãrii cultului persoanelor vinovate de sãvârsirea unor infractiuni contra pãcii si omenirii.

”Considerãm cã prin publicarea articolelor si a caricaturilor antisemite din paginile 1, 2, 3, 11, 14, redactia acestei publicatii se poate încadra în definitia datã de OUG 31/2002 organizatiilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob”, aratã semnatarii.

 

 

 Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja