Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja

 


Az Európai Idő
független
nemzeti hírmagazin

 

Az Európai Idő független nemzeti hírmagazin  1990 januárjában, a romániai rendszervált(oz)ás (módszer~?) után indult első független romániai magyar hetilap, amely máig fönntartotta magát, teljes függetlenségét,  s 1997-re a  legnagyobb példányszámú romániai magyar lap  lett — 35 000 körüli példányszámmal s  (a felmérések tanúsága szerint:) 140 000 - 150 000 körüli olvasótáborral.

Az Európai Idő indulásakor az egyetlen politikai hetilap volt Erdélyben. Ma: hírmagazin.

A jelen hitvallása (2004-)

Az 1990-es „Genézis és hitvallás” illetve az 1997-ben a lapunk fejléce alatt föltüntetett "vallomás" máig érvényes.
Mégis...
Lapunk és szerkesztőségünk szellemi magatartásában napjainkban formálódik egy új elem, egyfajta "revíziója" az 1990-es „Genézis és hitvallás”-nak: annak a felismerésnek a szellemében, amely a 2004 december 5.-i magyarországi népszavazást megelőző és azt követő időszakban csúcsosodó anyaországi és erdélyi magyar értelmiség balliberális politikai gengszterizmusa láttán alakult ki bennünk. És annak a fölismerésnek következményeképpen, hogy a kárpát-medencei magyarságnak tragikusan lesújtó a(z) (ön)tudati állapota: a magyar társadalom alapsejtjének, a családnak az értéktévesztésben való bolyongása/tévelygése és a magyar társadalom múlt- és jövőtudatának teljes csődje - a népességfogyás valóságával párosulva a nemzet visszafordíthatatlan pusztulásának rémképét vetíti előre!
A 24. óra utolsó perceit éljük. Ha most nem lesz képes a magyar értelmiség, a magyar politikum - és a magyar média - változtatni valamiképpen ezen a helyzeten, talán később már esély sem lesz rá.
Mindehhez társul az anyaország határain kívülre került nemzettest politikai sorsának rendezetlensége is: az önrendelkezés parancsoló szükségszerűsége.
Ilyen adottságok mellett nem lehet elnézően szemlélni azt az aljasul ravasz, hazátlan és istentelen individualista (ill. szűk rétegérdekeket kiszolgáló) konzumpolitizálást, amelyet a magyar társadalom egy szűk rétege a nemzeti érdekre nyíltan fittyet hányva folytat - mindent latba vetve azért, hogy a múltjától, jövőtudatától és hiteles értékrendjétől megfosztott magyar társadalmat kénye-kedve szerint uralhassa, és pénzsóvárságának ill. hataloméhségének kiszolgáló szavazógépévé tegye!

Ez a tudat, ez a felismerés motiválja a lap szellemi vonalvezetésének részbeni módosulását - az előző másfél évtized vonalvezetéséhez képest.

Ezt a felismerést jelzi a lap fejlécén a "föggetlen nemzetközi hírmagazin" önmegnevezés módosulása "független nemzeti hírmagazin"-ra:


A vallomás a lap fejlécéről (1997-től)

"Az Európai Idő par excellence független lap. Nem támogatja sem a Soros Alapítvány, sem sajtóalapítványok, sem a magyar, sem a román kormány – sem semmilyen más állami vagy civil (társadalmi) szerveződés, intézmény, párt, érdekcsoport vagy tehetős polgár, sem rokon, sem ismerős vagy barát. Egyetlen támaszunk az Olvasó, s akinek kezében a sorsunk: az Isten. "

 

„Genézis és hitvallás” (1990-től)

»Az  "Európai Idő - független emberjogi-kisebbségvédelmi és kritikai hetilap"  alapításának gondolata a közép- és kelet-európai forradalmi átalakulások legkritikusabb időszakában, 1989-1990 fordulóján született.

Az első szám 1990. január 26-én jelent meg.

Célunk: életerős fórumot teremteni itt, Európa legeurópátlanabb szögletében - egyetemes és sajátos emberi értékek képviseletére; az európaiatlanság kritikájává  és az európai szellem bástyájává szeretnénk lenni itt - a magyar nyelv, a kisebbségi magyar szellemiség és publicisztika legjobb hagyományainak folytatóiként.

Sokszínű és minden árnyalatában szabad, egységes Európát akarunk. Ezért lépünk porondra (hiszen ez létérdekünk is) minden etnikai, kulturális és társadalmi kisebbség, minden emberi érték megőrzéséért és szabad kibontakoztatásáért  - az elemi és egyetemes jogokért, az európai értékek érvényesüléséért.

Ezért szorgalmazzuk a különböző kultúrák közti kölcsönös megismerést, a népeket elválasztó történelmi örökségek higgadt, tárgyszerű megvitatását.

Egyesült Európáért emeljük fel szavunkat - a határok légiesítéséért, az európai értékek-eszmék, értesülések szabad áramlásáért, az embereket elválasztó falak lebontásáért.

Mindennemű diszkrimináció, valamint a szűkkeblű érdekek melletti elkötelezettség ellenében: az egyetemest kifejező, sajátos emberi érték - az igazság és igazságosság - elkötelezettjei vagyunk.«

 

 Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja