Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja

 


 

Korábbi lapszámok kiemelt anyagai: 2006/06

 
Az Európai Idő független nemzeti hírmagazin
2006/06-os lapszám —2006. március 13.–március 31.

Az Európai Idő 2006 márc. 13. és márc. 17. között piacra került 2006/06-os lapszámából

 

Fontosabb anyagok:
* A székelyek 12 rovása - Miből nem enged a székely nemzet?! Mit nem felejthet, mit nem adhat föl a székely nemzet?
* Az ÜLDÖZÖTT Európai Idő - Aktualizált fejléc és címer!
* Csiby Károly: Lesz-e székely feltámadás? – 2. - Avagy: Magyarországot (de először Székelyföldet) meg kell menteni
* A Székely Nagygyűlés résztvevőihez! A "Mi Vagyunk a Nép" mozgalom felhívása - A nap, amikor elválik a hamis az igaztól, az áruló a hazafitól
* A szabadság és egyenlőség – az üldözött! - Tiltakozás
* Ami 2006 március 8-án Marosvásárhelyen történt - Ez a sajtó- és véleménynyilvánítási szabadság az Európai Unióba igyekvő Romániában!?
* A Székely Himnusz utolsó – új – versszaka
* A székelyek eredetének ősi bizonyítékai! - Dr. Detre Csaba - HUN SZAVAK, SZÖVEGEK - 2.
* Székelyek! Vegyünk példát azokról, akik példát vettek egykoron rólunk!!! - Az angol-ír konfliktus - 5.
* Csíki Sándor: A székelyeket lelövik ugye?
* Csíki Sándor: Meddig leszünk még?
* Horváth Alpár: Dimbovica-parti kutyák ne ugassanak a székely portán!
* Csíki Sándor: Béla, te haza gyöngye!
* Memento: az árulók fellegvárai - 4. rész - Zala megye
* MEGJELENT... - Megrendelhető a kiadó címén! -
• Benedek Elek: Nagy magyarok élete - 4. kötet - Kőrösi Csoma Sándor
• A magyar nemzet története regényes rajzokban - 6. kötet - A három fele szakadt ország

 

A székelyek 12 rovása - Miből nem enged a székely nemzet?! Mit nem felejthet, mit nem adhat föl a székely nemzet?
A marosvásárhelyi rendőrség által 2006 március 8-án elkobzott lapszámban foglalt "A székelyek 12 pontja" csak szellemében és tartalmában azonos e 12 rovással! Szavak szintjén történő megformálása egészen más! Lásd a 2006/5-ös lapszámban (archívum!)!
• 1. A székely nép életterét, kultúráját és szabadságát
• 2. A saját közrend alapjait – a székely rendtartást
• 3. Az ezeréves székely törvényalkotást és bíráskodást
• 4. A saját kebeléből választottak általi önkormányzást
• 5. A székely székek független, szabad belső gazdálkodását
• 6. Az ezer éven át vérrel kiérdemelt székely önrendelkezést
• 7. A magyarság testvérnépi felelősségét
• 8. A Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyarok felelősségét
• 9. Az európai népek és hatalmak székelységgel szembeni erkölcsi adósságát és felelősségét és a vértelen, békés, jogkövető küzdelem egyenjogúságát a vérrel kivívott jogokkal
• 10. A nagyhatalmaknak a székely nemzet iránti felelősségét
• 11. A népek önrendelkezésének és szuverenitásának jogát
• 12. A románsággal és más népekkel való jószomszédi együttélés kölcsönös szükségességének hitét
Mert enélkül életünk biztosított nem lehet, mi, székelyek
gyermekeink és unokáink, valamint unokáink unokái jövőjéért esküszünk,
hogy ebbéli meggyőződésünktől eltántorítani magunkat
életünk árán sem engedjük!
Isten minket úgy segéljen!
"NEM LEHET SZABAD AZ A NÉP, MELY MÁS NEMZETEKET ELNYOM!"
ÉLJEN A SZABADSÁG!
>>> A teljes írás


Az ÜLDÖZÖTT Európai Idő - Aktualizált fejléc és címer!
Aktualizált fejléc és címer jegyében, pontosított elkötelezettséggel folytatjuk a jó másfél évtizede elkezdett munkát:
"Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja"
"Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!"
>>> A teljes írás
  Csiby Károly: Lesz-e székely feltámadás? – 2. - Avagy: Magyarországot (de először Székelyföldet) meg kell menteni
Drága székely testvéreim!
Az előző részben azt írtam, hogy „A címben szereplő kérdést szeretném felkiáltó, de legalább kijelentő mondatként ideírni. A kérdőjel azonban jogos – és fájdalmas.” Annál is inkább az, mivel az elmúlt napok eseményei után feltehetjük magunknak a kérdést, hogy a 2006. március 15-ére Székelyudvarhelyre összehívott ún. „Székely Nagygyűlés” mit is akar, mit mer akarni ezek után?
Mert „esemény” aztán volt bőven – egészen az eszelősen felkorbácsolt hisztériáig. Mielőtt azonban rátérnék ezek felsorolására és értékelésére, néhány szót kell ejtenem az előző számban megjelent szerkesztőségi cikk „székely-felosztásának” visszhangjára. Egy betelefonáló olvasó szerint túl finoman fogalmazunk: az áruló „árnyékszékelyek” tulajdonképpen szarszékelyek. Lapunk ugyan sok helyen „nem szalonképes” (igaz, nem is kívánkozunk az olyan „szalonokba”), de mégse használjunk vulgáris kifejezéseket – maradjunk tehát az „árnyékszékelynél”. Álljunk meg azonban itt egy kicsit. Olvasónk kifakadása azért mégis jogos, hiszen az „árnyékszékelyek” nemcsak magukat, de magát a székely nevet is bemocskolják!
Közéjük tartoznak annak a (nemrég jó pénzért eladott) székelyudvarhelyi székely nyomdának a tulajdonosai és vezetői, akik ama soha nem feledhető december 5-e előtt hatalmas példányszámban kinyomtatták a nemzetellenes, gazember MSZP égbekiáltó, NEM-re buzdító brosúráját.
>>> A teljes írás

A Székely Nagygyűlés résztvevőihez! A "Mi Vagyunk a Nép" mozgalom felhívása - A nap, amikor elválik a hamis az igaztól, az áruló a hazafitól
Történelmi időket élünk.
Apáink e földet, az anyaföldet lakó közösségek igazgató rendjét, az éltető hitet hagyatkozták ránk.
Az anyaföld megbillenni látszik, hitünk megingott, igazgató rendünk megbomlott, az igazságosság és szeretet elveszítette keresztényi vezérlő erejét.
BOMLÁSBAN VAN A SZÉKELY TÁRSADALOM.
>>> A teljes írás


A szabadság és egyenlőség – az üldözött! - Tiltakozás
Az Európai Idő szerkesztősége a leghatározzottabban elítéli azt, hogy a marosvásárhelyi rendőrség kiadványaink nemzetbiztonsági veszélyességére hivatkozva elkobozta 2006 március 8-án az Európai Idő legfrissebb, 2006/5-ös lapszámának valamint néhány azt megelőző lapszámnak a példányait továbbá kiadónk piacon lévő két másik kiadványának – Dr. Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya valamint Csiby Károly: Mindent vissza című cikksorozata füzetes kiadásának példányait.
A sajtó- és véleménynyilvánítási szabadság ilyetén durva megsértése elfogadhatatlan egy magát civilizáltnak és demokratikusnak hirdető államban, amely egyszersmind az Európai Unió tagja is kíván lenni! Tiltakozunk továbbá az ellen is, hogy mindenek mellett
még lapterjesztőinket is megfenyegették! Tettüket nem menti az a tény, hogy az elkobzott kiadványokat másnap hajnalban visszaszolgáltatták a lapterjesztőknek!
>>> A teljes írás

Ami 2006 március 8-án Marosvásárhelyen történt - Ez a sajtó- és véleménynyilvánítási szabadság az Európai Unióba igyekvő Romániában?!
A lapom, az Európai Idő, független nemzeti hírmagazin (http://www.e-ido.com/) ellen indított összehangolt megtorlási akcióról értesítettek ma, 2006 március 8-án délelőtt Marosvásárhelyről, a "Mit kíván a Székely Nemzet - A székelyek 12 pontja" című szerkesztőségi cikk közlése miatt, mely 2006 február 27-én jelent meg az Európai Időben.
Az egyik lapterjesztő cég képviselője hívott - 11 óra körül - telefonon, s beszámolt arról, hogy ma délelőtt Marosvásárhely újságárus standjain "razziázott" a román gazdasági rendőrség, és az Európai Idő 2006/5-ös lapszámának föllelhetősége felől érdeklődtek, tudniillik ebben a lapszámban jelent meg Mit kíván a Székely Nemzet - A székelyek 12 pontja" című cikkünk (lásd még: http://www.e-ido.com/EI200605-01.htm), mely a március 15.-ére Székelyudvarhelyre tervezett Székely Nagygyűlés esélyeit latolgatva közreadott egy lehetséges kiáltvány-szöveget is!)
>>> A teljes írás

A Székely Himnusz utolsó – új – versszaka
Kigyúlt a mennybolt, zeng a Hadak Útja,
Csaba királyfi gyűjti táborát.
Szűnik az átok, kiapadt a kútja,
Szívünket égi öröm járja át!
Hiába zúgsz már gyűlöletnek árja,
Megáll a szikla, nem porlik tovább,
Imánk az Istent újra megtalálja,
Köszöntsd ma népem, üdvöd hajnalát!
>>> A teljes írás

A székelyek eredetének ősi bizonyítékai!- Dr. Detre Csaba - HUN SZAVAK, SZÖVEGEK - 2. RÉSZ
Talán a magyar őstörténetkutatás legjelentősebb dokumentumaiba tekinthet bele az Olvasó az alábbiakban három részben ismertetendő hun-magyar nyelvi anyag által.
A magyar nyelv- és történettudomány idegen érdekek és elvárások szerinti másfél évszázados vesszőfutása után kerülhet most a magyar olvasó és a tudósvilág elé azoknak a kéziratoknak a kincse, amelyek létéről másfél évszázaddal ezelőtt is tudtak némelyek, de folyamatosan, tudatosan – akadémikusan – agyonhallgattak!
Az alábbi hun nyelvi anyag először a www.kitalaltkozepkor.hu/hun_szavak.html c. honlapon jelent meg Detre Csaba „passzív kiszivárogtatásának” köszönhetően, majd internetes fórumokon is feltűnt (pl. Gondola), aztán a Turán c. folyóirat 2004. március - áprilisi számában jelent meg nyomtatásban; újabb kiadása volt a Bérczi Szaniszló és Detre Csaba által közösen megjelentetett A hunok művészete című képes kifestőkönyvben, újabban pedig a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Társaság kiadásában látott napvilágot 2005-ben – a Kőrösi Csoma Sándor és Kelet népei című tanulmánykötetben.
A hun-magyar nyelvi anyagból feltáruló világnak már első rátekintésre is olyan szembeötlő és messzire vezető tanulságai vannak, mint pl. a "sumér őshaza" jelentésre utalóak:
• Mezopotámia: Isurrukh
• mezopotámiai: isurrukhi
• dédapa, ősapa: ise
• állam: urrukh
• Nyugati Birodalom: Nisurrukh
• Római birodalom: Rimurrukh
Arról nem is beszélve, hogy a szójegyzékből minden nyelvészeti hókuszpókusz nélkül szembetűnik az 1000 évvel az eddig ismert nyelvemlékeink előtti magyar nyelv a maga teljes díszében!
Mindeközben pedig a Magyar Akadémia úgy hallgat, mintha némelyek a saját halálos ítéletüket kellene hogy megírják, ha erről véleményt formálnának – ami valószínűleg szakmai értelemben közel jár a valósághoz....
>>> A teljes írás
 

Székelyek! Vegyünk példát azokról, akik példát vettek egykoron rólunk!!! - Az angol-ír konfliktus - 5
Ekkor azonban már az IRA nem volt hajlandó hallgatni, s így - tűzszünet hiányában - a Sinn Féin újfent csak nem kapcsolódhatott bele a békefolyamatba. S amikor már úgy tűnt, a Sinn Féint sehogy nem lehet bevonni a tárgyalásokba, csoda történt, illetve nem is csoda, csupán két jelentős külső változás: először Írországban, aztán Nagy-Britanniában. Dublinban a jobbközép Fianna Fáil került kormányra, melynek elnöke, Bertie Ahern még beiktatása előtt meglátogatta Gerry Adams-et, hogy elbeszélgessen vele az új ír kormány ulsteri terveiről, Londonban pedig a Munkáspárt jelöltje, az északír béke nagy híve, Tony Blair diadalmaskodott, méghozzá meggyőző fölénnyel. E fölény pedig azt jelentette, hogy a brit kormány végre kikerült a belfasti unionisták karmai körül, mert míg a kistöbbségű Major-kormány életképtelen volt a Sinn Féin részvételét ellenző és az IRA lefegyverzését követelő északír unionisták nélkül, addig Blair olyan erős kormányzati többséggel rendelkezett, hogy a belfasti protestánsok szavazatai nélkül is többségben tudott maradni. Elhárult hát az utolsó akadály is a békefolyamat elől, megkezdődhettek az érdemi tárgyalások.
>>> A teljes írás

Csíki Sándor: A székelyeket lelövik ugye?
Hatalma teljes lélektani eszköztárával lövet bennünket a román uralom. Igaz célokért küzdő, jóhiszemű magyar emberek életét fenyegetve. Akiknek egyetlenegy bűnük az, hogy soha nem tudnak beletörődni abba, hogy folyamatosan sárba tiporják jogainkat itt - Erdélyországban - szülőföldünkön.
Néhány nappal ezelőtt egy késő délutánon Tordán a városi tanács üléséről hazatérő Kiss László, 35 éves unitárius lelkész váratlanul elhunyt otthonában. Miután padlót törölt vele egy nagyromániás, mániákus magyarfaló.
Aki minősíthetetlen módon kitámadta az érzékeny lelkületű, intelligens lelkipásztort, amiért amaz egy magyar iskola visszaállítását kérte a város vezetőségétől. Abban a városban, amely számtalan erdélyi országgyűlés helyszíne volt.
Ahol a világon először mondták ki a vallási és a lelkiismereti szabadságot. Törvénybe foglalva azt, hogy senki se üldöztessék meggyőződése miatt. Ebben a történelmileg szent fellegvárban lövetett pszichikai fegyverével a megszálló román betolakodás.
A székelyeket is lelövik ugye?
>>> A teljes írás


Csíki Sándor: Meddig leszünk még?
"Isten nélkül nincs közösség,
Isten nélkül nincs haza,
Isten nélkül nincs család,
Isten nélkül nincs szerelem.
Isten nélkül csak összefekvés van.
Banda, csürhe és tömeg."
>>> A teljes írás


Horváth Alpár: Dimbovica-parti kutyák ne ugassanak a székely portán!
Tévednek a bukaresti főmuftik és a hajbókoló-talpnyaló, kondér körül sündörgő, Erdélyből szalajtott csauszaik, ha azt hiszik, hogy e föld őslakói – azok, akiknek az írása-nyelve talán a sumérnál is régebbi keletű, s e föld rögei közül emelték ki cseréptáblákon emlékeit: a székelyek nem bírják szusszal terrorjukat – pökhendi, öntelt, primitív, erőfitogtató páváskodásukat!
Tévednek!
Tévednek, ha azt hiszik, hogy a székely nem élt meg és nem bírt ki náluk is primitívebb, vadabb, önteltebb megszállót Róma első hullámbeli barbár kultúrtolvajaitól vagy Nagy Károly frankjaitól, Batu kán tatárjain és a Magasságos Porta törökjein át Bécs fondorlatos rablólovagjaiig!!!
Az egyik rabló jön, a másik megy itt már másfél- vagy kétezer éve, de a kő: marad. A szikla méginkább. S a székelyek, ha fogynak is, netán porlanak is: nem fogják a rablókat megtűrni a hátukon – legfönnebb addig, amíg a szikla egy vityillót elvisel!
Itt a rablójog, a tolvaj előjoga nem lehet tartós, még akkor sem, ha – súlyos elmebetegséggel megtoldva – elsőszülöttjogként akarják elhitetni európai agyalágyultakkal!
>>> A teljes írás


Csíki Sándor: Béla, te haza gyöngye!
Mondjon akárki akármit, én úgyis hiszek a lelkek vándorlásában. A bölcs szellemiség vadonatúj testbe való vágyódásában és konkrét átköltözésében. Főleg mióta RMDSZ elnökünket alaposabban figyelgetem és hallgatgatom.
Kiváltképp, ha ilyeneket mond: "(ÖÖÖ)Azért fogadtam el a meghívást, mert ebben a körben szívesen vagyok, Deák Ferenc szellemisége számomra fontos…"
De mielőtt még valaki egy Edda koncertre gondolna, hirtelen tisztázzuk a helyzetet! Nehogy azt higgyék, hogy Markó egy polgárpukkasztó rendezvényen a "Kör közepén állok" című dalra kezdé rázogatni boglyos hajkoronáját. Vásott, lázadozó kölykökkel körülvéve. Vagy egy tiltakozó megmozduláson vett részt, amelyet az EMI szervezett.
Dehogy. Ez teljességgel kizárt. Béla abban a körben van szívesen, ahol Deák Ferenc szellemiségét éltetik. Mert ő abba vágyódik bele. S elmondása szerint, ott is a helye.
>>> A teljes írás


Memento: az árulók fellegvárai - 4. rész - Zala megye
(Gál Péter József „2004. december 5-e, a szembesülés napja“ c. tanulmányának ismertetése. – Folytatás előző lapszámunkból)
>>> A teljes írás

 

---> TOVÁBBI LAPSZÁMOK --->

Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja